Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2013

bardzobardzomocno
1337 b02a
Reposted fromhideandseek hideandseek viayouandi youandi
bardzobardzomocno
9821 9aaf
Reposted fromfussl fussl
bardzobardzomocno
bardzobardzomocno
0266 bb0d
Reposted frombatgirl batgirl
bardzobardzomocno
0269 aa10
Reposted frombatgirl batgirl
bardzobardzomocno
0274 c339
Reposted frombatgirl batgirl
bardzobardzomocno
0376 9b64
Reposted frombomdia bomdia
bardzobardzomocno
Reposted fromusefuldiy usefuldiy
bardzobardzomocno
Łatwo wybaczam - to mój problem,
ale nigdy nie zapominam o tym co wybaczyłam - to twój problem.
Reposted fromjadzka jadzka
bardzobardzomocno
Reposted fromlakim lakim
bardzobardzomocno
0544 9579
Reposted fromPeaceInHeart PeaceInHeart
bardzobardzomocno
0550 fdbb
Reposted fromPeaceInHeart PeaceInHeart

June 03 2013

bardzobardzomocno
FILMY, psoty , pogaduchy , tulanko ! z Maciusiem! <3
bardzobardzomocno
1470 38a8 500
I .

June 02 2013

bardzobardzomocno
8416 d41b 500
skarby <3
bardzobardzomocno
POWRÓT MAMY , porządki ! *.-

June 01 2013

bardzobardzomocno
4637 e8eb
Reposted fromnexxt nexxt viacynamon cynamon
bardzobardzomocno
Nie założę Ci nigdy w życiu żadnej obroży. Mężczyźni z obrożami na szyi i tak nie wracają do swoich kobiet. A ja chciałabym, żebyś wracał. Do mnie. Bądź wolnym kotem, ale budź się rano obok mnie.
— Janusz Leon Wiśniewski "Bikini"
Reposted fromstylte stylte viacynamon cynamon
bardzobardzomocno
8479 4ea3
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viacynamon cynamon
bardzobardzomocno
1965 b23a
Reposted fromblackswallow blackswallow viacynamon cynamon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl